Общи условия

Настоящите общи условия са валидни и приложими за всички клиенти (физически и юридически лица) на Лайф енд Хоум ЕООД, включително и не само на потребителите на Електронния магазин www.lifeandhome.bg

Общи положения

Общите условия се прилагат за всички сделки между www.lifeandhome.bg и негови клиенти по повод на предлагани стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор. Общите условия действат, считано от най-ранното от: а) отправяне на оферта от www.lifeandhome.bg б) заявяване на стока/услуга от Клиента; в) сключването на индивидуален писмен договор, който не изключва прилагането на Общите условия; г) настъпване на друго релевантно обстоятелство.

За избягване на съмнение се счита, че Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

II. Оферти и поръчки

Офертите на www.lifeandhome.bg са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на www.lifeandhome.bg имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на www.lifeandhome.bg Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за www.lifeandhome.bg само ако: 1. е извършена в писмена форма с изрично посочване на стоката, на интернет страницатаwww.lifeandhome.bg 2. е потвърдена от www.lifeandhome.bg в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

III. Доставки

Количеството на доставката се определя според потвърдената от www.lifeandhome.bg поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, www.lifeandhome.bg има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на www.lifeandhome.bg Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка. В този случай доставката се извършва до посочения от Клиента адрес за доставка!Доставката над 100 лева е безплатна.Доставка от 20 до 100 лв се заплаща. Минимална стойност на поръчката – 20.00 лв. Доставката за цялата страна се извършва чрез куриерска фирма ие за сметка получателя. В този случай ние изпращаме избраните от Вас стоки директно до посочения от Вас адрес с куриерска фирма или до офис на куриерската фирма. Разходите за доставката и обработка на наложен платеж са за сметка на получателя на стоката. www.lifeandhome.bg работи с куриерска фирмаЕконт Експресс която нашите клиентиползват преференциална отстъпка от 15 % от доставката!Посочените по-горе суми са с ДДС. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на www.lifeandhome.bg във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба. Предлаганите от www.lifeandhome.bg стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. www.lifeandhome.bg не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

IV . Цени и плащане

Клиентът заплаща на www.lifeandhome.bg стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че www.lifeandhome.bg може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на www.lifeandhome.bg . Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката. Плащания се извършват в момента на продажбата или при предаване на стоките, освен ако не е уговорено друго или не следва друго от повелителни норми на действащото законодателство.

V . Рекламации

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, www.lifeandhome.bg регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъде предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък, www.lifeandhome.bg регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство. За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция. Според Закона за защита на потребителите, имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да се посочва причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на: получаване на стоката от потребителя когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за стоки; сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 – за услуги. Ако клиентът желае да върне стока, трябва да използва тел номер 0882 44 44 40. Като доставчик www.lifeandhome.bg възстановява на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Като потребител сте длъжен да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

VI . Отговорност

www.lifeandhome.bg отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство. www.lifeandhome.bg не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на стоки, www.lifeandhome.bg има право да отказва изцяло или частично доставки във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки Клиентът заплаща на www.lifeandhome.bg всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на www.lifeandhome.bg , освен ако същите не са изрично писмено признати отwww.lifeandhome.bg

VI . Използване на сайта

www.lifeandhome.bg предоставя възможност на Клиента да разглежда материалите от web сайта – www.lifeandhome.bg („Сайт“) само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че бъдат нарушени тези условия, правото за употреба на www.lifeandhome.bg автоматично отпада и Клиентът трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

Материалите (вкл. всичкият софтуер) и услугите в този Сайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, вкл. търговски или целеви, както и такива за защита на интелектуална собственост. Задълженията на www.lifeandhome.bg по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. www.lifeandhome.bg също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. www.lifeandhome.bgможе да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение.

www.lifeandhome.bg, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други web сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение спрямо www.lifeandhome.bg за възможността такива вреди да възникнат. В случай, че използването от страна на клиента на материали, информация или услуги на този сайт доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Клиентът поема всички разходи, свързани с това. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, затова тези ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.

www.lifeandhome.bg може, но не се задължава, да контролира или преглежда местата в този Сайт, където потребителите излъчват или изпращат съобщения или контактуват един с друг, в това число, но не само, бюлетини или потребителски блогове, както и съдържанието на такива съобщения. www.lifeandhome.bg не носи отговорност за съдържанието на такива съобщения, независимо дали се налагат от законите за авторско право, или представляват клевета, конфиденциалност, нецензурен език и др. www.lifeandhome.bg си запазва правото да премахва всякакви материали, които са неприлични, обидни или недопустими.

Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. www.lifeandhome.bg не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. www.lifeandhome.bg не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според приложимите закони и спазвайки следните упътвания:

  • Може да сочи към съдържание на www.lifeandhome.bg, но не и да го копира.
  • Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.lifeandhome.bg
  • Не трябва да посочва неявно, че www.lifeandhome.bg налага или препоръчва него или продуктите му.
  • Не трябва да представя погрешно отношенията си с www.lifeandhome.bg
  • Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите наwww.lifeandhome.bg
  • Не трябва да използва логото на www.lifeandhome.bg без разрешение от www.lifeandhome.bg
  • Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

www.lifeandhome.bg, както и имената на продуктите на www.lifeandhome.bg описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на www.lifeandhome.bg. Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели.

Общи бележки

www.lifeandhome.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително,

VII . Други разпоредби

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от www.lifeandhome.bg, като промените се обявяват в Интернет страницата – www.lifeandhome.bg. Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на www.lifeandhome.bgКлиентите на www.lifeandhome.bg имат право да поискат и получат копие от Общите условия на хартиен носител във всеки свой магазин.

В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.

За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.